Er is waarschijnlijk geen generatie leerlingen geweest, die zoveel veranderingen heeft  meegemaakt als die van de jaren ’60.

In de jaren ’50 was er een schoolclub, die zich tooide met de naam ‘Cornelis Hoving’, ter herinnering aan de leraar gymnastiek, die door de Duitse bezetters werd gefusilleerd vanwege zijn verzetshandelingen. De schoolclub had een echt bestuur, die eens per jaar een grote schoolavond organiseerde met een traditioneel toneelstuk, declamatie en uitvoering van klassieke muziek. De avonden werden geopend en gesloten met gebed. Het onderwijsverslag van 1952 spreekt over een bloeiend clubleven met tal van verschillende afdelingen schoolband, schoolkoor. Dit alles wijst volgens dit verslag op een gezonde sfeer.

Maar verandering zat al in de lucht.  In 1958 werd een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen leraren en leerlingen. Een signaal dat de sfeer wat losser werd. De leraren wonnen met 3-2, maar..... het leerlingenelftal bestond voornamelijk uit leerlingen die niet konden voetballen!

De toenmende mondigheid van leerlingen wordt zichtbaar wanneer de eerste klassers in 1965 demonstrerren omdat ze niet mee mogen stemmen voor het schoolclubbestuur.

Ondertussen werd het moeilijker om leerlingen te vinden, die bestuurslid van de schoolclub wilden worden. Waarschijnlijk lag hieraan ten grondslag dat in het voorjaar van 1966 enkele leerlingen een eigen zaal gehuurd hadden voor een schoolavond, die zij op hun manier georganiseerd hadden, o.a. met gelegenheid tot dansen. De schoolleiding was "not amused", getuige een brief aan de ouders van de schoolleiding aan de ouders over deze kwestie..In de cursus 1966/1967 kon er geen clubbestuur gevormd worden, maar in de daarop volgende cursus 1968/1969 lukte het weer om een voltallig bestuur te presenteren. Om de leerlingen enige inspraak te geven in het reilen en zeilen in de schoolwereld, had in 1969 een bespreking plaats van schoolleiding en staf ( een overlegorgaan van leraren met vertegenwoordigers van de vaksectiegroepen, dat gevormd werd na invoering van de mammoetwet)  met leden van het clubbestuur en klassenvertegenwoordigers van klassen 3 en hoger.  ….. Omdat in dat eerste jaar die vergaderingen als goed werden ervaren, werden ze voortgezet. Ze vormden het bewijs van een positieve democratisering. ( zie Van der Ploeg; "Van Burgerschool tot Ubbo", Groningen, 1994 blz 154/155.

Vanaf 1966 werden de grote schoolavonden gehouden in de nieuwe aula van de school. De avonden voor de onderbouw leverden geen problemen op, maar de oudere leerlingen wilden meer vrijheid bij hun feesten; ze willen na afloop dansen. Klassieke muziek en declamatie kregen geen aandacht meer.  "Naar mijn mening zal binnenkort het dansen na feestavonden niet meer te keren zijn", aldus de toenmalige rector de heer Algera. De schoolclub organiseerde in 1969 met hulp van de heer Rekker, docent muziek, grammofoonplatenconcerten in de aula. Daarvoor was toen redelijk veel belangstelling.

Toch bleef het kwakkelen met de ouderwetse schoolclub. In juni 1971 besloot deze zichzelf op te heffen.  In plaats daarvan waren er geregeld besprekingen tussen verschillende vertegenwoordigers van schoolleiding, personeelsleden met vertegenwoordigers van de leerlingen, maar van de kant van de leerlingen was er weinig belangstelling voor. Hoe ver ging hun roep om meer inspraak?  Was er toen al sprake van toenemende vrijblijvendheid?

In 1972 nam een aantal leerlingen onder leiding van de heer Rosman het initiatief om toch weer iets voor de schoolbevolking te organiseren. Zo verscheen er weer een schoolkrant, er kwamen dansavonden, droppings en sportdagen. Er werden in die periode door de school geen grote toneelvoorstellingen en concerten georganiseerd. In de plaats daarvan kregen leerlingen die concerten en toneelvoorstellingen elders willen bijwonen subsidie van de school. De groep onder leiding van de heer Rosman noemde zich Werkgroep Schoolactiviteien (W.S.A.). Een van de activiteiten waren muziekluisteravonden, georganiseerd door de heer Rekker.Later organiseerde deze groep de Doe-dag.

Vanaf 1975 werd  telkens aan het begin van de nieuwe cursus een werkgroep school­activiteiten W.S.A.(werkgroep schoolactiviteiten) gevormd. De WSA nam de taak van de oude schoolclub over. De leden van de WSA kwamen uit alle klassen. Een van de docenten zou de WSA begeleiden. Deze groep organiseerde weer grote schoolavonden, maar die hadden een  geheel nieuwe stijl: met cabaret, moderne muziek en na afloop: dansen.

Jan Wilpshaar en Karl Rosman met aanvullingen van Jan Börger. 

Foto 5: foto van het clubbestuur Cornelis Hoving 1964 - 1965.

Van links naar rechts: Henk Harbers, Janny Krol, Janny Buiting, Boele de Raad, Bram Luttmer.

Foto 6. clubbestuur 1964 - 1965 met mevr. Cornelia Hoving - Van Harn.

Foto 7: clubbestuur 1964 - 1964, genomen in 1994 ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de school in dezelfde opstelling als op foto 5.

Foto 8 en 9: Het clubbestuur in1968/1969.. De laatste voorzitter was Hein Piso.

Foto 10: scan van het verslag van een van de eerste vergaderingen  van de WSA van 25 september 1972 Vanwege de slechte kwaliteit van de afbeelding volgt een transcrptie hieronder..

Foto 's 11 en 12: scans van een verslag van een koffieavond van 11 mei 1973 en van een verslag van de grote schoolavond voor de bovenbouw.

Nelleke Klein Haneveld, vierde van links

Verslag van de WSA op 25 september 1972.

Schoolaktiviteiten.

Naar aanleiding van een discussie is het tot enkele mensen doorgedrongen dat er iets georganiseerd moest worden voor de scholieren. Er is toen een plakkaat gemaakt, waarop medewerkers werden gevraagd. Alle mensen, die ervoor voelden mee te werken, moesten op 25 sept. [ 1972], in de aula zijn. (De heer Rosman was ook aanwezig).

We hebben toen besloten, dat er groepjes gevormd zouden worden. Elk groepje had een taak, b.v. een groepje, die alle dansavonden organiseerde, een ander groepje voor de koffieavonden enz. Ook is afgesproken, dat ze geregeld een vergadering zouden houden, waarin we onze ideeën naar voren kunnen brengen. Het doel van al deze aktiviteiten is: "het verbeteren van het contact an de leerlingen onderling." 

Wanneer een groepje geld nodig heeft voor z'n aktiviteiten, kan ze dit krijgen in overleg met het financiële comité. Deze bestaat uit: 4 leerlingen + 1 leraar. We hebben dus het beheer over de kas. Ook de leraren werken mee. Op iedere feestavond moeten n.l. enige leraren aanwezig zijn. Er heeft daarom een listje in de lerarenkamer gehangen, waarop de leraren, die mee willen werken, hun naam kunnen zetten.

Er zijn tot nu toe verschillende activiteiten geweest, waarvan de dansavonden het meest in trek waren.

De werkgroep schoolaktiviteiten heeft in de laatste vergadering gesproken over de opvolging. Misschien zijn er al andere mensen, die het organiseren van de schoolaktiviteiten willen overnemen.

Daarom is door 2 leden van de werkgroep een voorstel ingediend:  Voorstel: zo snel mogelijk na [?] de vakantie moet er een inschrijvingsformulier in de hal komen te hangen. De inschrijving geldt voor iedereen, dus ook voor de oude werkgroepleden als ze het op prijs stellen. Dan wordt er een vergadering gehouden, waar alle mensen, die zich opgegeven hebben, aanwezig moeten zijn. Er wordt dan  een nieuwe werkgroep samengesteld van ± 30 man. Dan worden de programmapunten voor het hele jaar besproken. Daarna volgt de taakverdeling en er wordt gekozen: voorzitter, penningmeester, secretaresse.

De werkgroep schoolaktiviteiten bestaat uit: Mark Ossel (voorzitter), Geert Boven (penningmeester) en Marty Kruizinga (secretaresse)

Renske Mast, Vwo 5, Miep Nieboer, Havo 3, Margriet Poelman, Vwo 5, Dineke Brouwer, Vwo 5, Harry Holwerda, Havo 5, (T)Rijnko Havinga [ moeilijk leesbaar],Vwo 5, Willem Pots, Havo 5, Harma van der Werf, Havo 5, Tono Bosgers [heel slecht leesbaar], Vwo 5.

De verslagen van de koffieavond en de grote schoolavond ademen een gemoedelijke sfeer. De tegenstelling met de tegenwoordige tijd is groot.

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.